Bilangan Pengunjung:

Tuesday, April 29, 2008

ماسيه ترلالو اول اونتوق بن ممبوات رامالن

ڤنوليس ايڠين ممبري سديكيت نصيحت كڤد كراجأن باريسن ناسيونل يڠ كيني ممرينته مليسيا. نمڤقڽ ايسو ڤمبڠكڠ يڠ ممبري سوكوڠن كڤد چالون تيمبالن سڤيكر ديوان رعيت سوده منجاديكن باريسن ناسيونل مراسا سليسا دڠن ممبوات رامالن اصول اوندي تيدق ڤرچاي يڠ اكن دكموكاكن اوليه ڤمبڠكڠ اكن جوڬ دتولق اوليه ڤمبڠكڠ.

يا ميمڠ بنر ڤد ماس اين يڠ ترسورتڽ مريك ممبري سوكوڠن كڤد چالون درڤد كراجأن، نامون سباڬاي اهلي ڤوليتيك مريك جوڬ ڤرلو جوڬ مڠتاهوي اڤ يڠ ترسيرت د سباليق سوكوڠن ايت، معاف چاكڤ بوكنله ڤنوليس ايڠين برڤراسڠك بوروق تتاڤي ڤنوليس ايڠين ممبري امران اول كڤد كراجأن باريسن ناسيونل اڬر مريك تيدق اكن منجادي "سوده ترهنتوق بارو نق ترڬاده" سڤرتي مان يڠ برلاكو ڤد ڤيليهن راي عموم 12 يڠ لالو.


ڤرانن ڤسيكولوڬي

ڤسيكولوڬي اداله ساله ساتو سنجات سڽڤ يڠ بوليه مڠواساءي دان ممڤڠاروهي ڤرميكيرن سساورڠ، سڤاتوڽ اهلي ڤرليمين يڠ جوڬ برڬلر اهلي ڤوليتيك درڤد باريسن ناسيونل ڤرلو تاهو تنتڠ ڤڠڬوناان سنجات سڽڤ ڤسيكولوڬي اين د دالم دنيا ڤوليتيك. ڤسيكولوڬي جوڬ ممبري ايمڤق يڠ مندالم ك اتس دنيا ڤوليتيك. اهلي ڤوليتيك جوڬ ڤرلو تاهو اڤ ايت اهلي ڤوليتيك يڠ بركات "نيۏير ساي داي" د دالم ڤرجواڠن مريك.

ممندڠكن ممڤوڽاءي سديكيت كڤاكرن بركنأن ڤسيكولوڬي ڤنوليس ايڠين منچورهكن كڤاكرن ڤنوليس يڠ سديكيت اين اونتوق كڬونأن باريسن ناسيونل اڬر مريك سدر درڤد تروس د اوليق لينا ميمڤي-ميمڤي اينده يڠ مڠاتكن ڤمبڠكڠ تيدق اكن برستوجو دڠن اوندي تيدق ڤرچاي يڠ اكن د باوا اوليه ڤمبڠكڠ. "تو ب ا ڤوليتيچين يو موست ب اوراي ابواوت سوميثيڠ ثات چن مقاي يو هاڤڤي بوت اين اوتيهر ات ويلل مقاي يو چري" يڠ برمقصود "اونتوق منجادي اهلي ڤوليتيك اندا مستي برسديا دڠن سبارڠ كموڠكينن يڠ ترسورتڽ ممبريكن كامو كڬمبيراان ولحال ترسيرتڽ ممبواتكن كامو منڠيس.

ڤنوليس ايڠين ممبري چونتوه يڠ برلاكو سماس كيمڤين ڤيليهن راي عموم بارو-بارو اين د مان ستراتيڬي ڤسيكولوڬي تله دڬوناكن اوليه ڤرتي-ڤرتي كومڤونين د دالم ڤاكتن رعيت دان ستراتيڬي ايت تله برجاي ممبواتكن ڤكرجا-ڤكرجا باريسن ناسيونل لينا د اوليق ميمڤي اينده. ڤرتام سكالي ادكه كيت لوڤا دڠن كات-كات ليم ڬوان اڠ يڠ كيني منجادي كتوا منتري ڤولاو ڤينڠ يڠ مڠمبركن دڤ اين هاڽله سموت مانكالا بن اين اداله ڬاجه تله دسمبوت دڠن هيلاي تاو كرياڠن اوليه ڤڽوكوڠ-ڤڽوكوڠ بن يڠ مڽاڠك مريك اكن تروس مڠكلكن ماجوريتي 2/3 يڠ دمنڠيڽ دڠن سليسا سوقتو ڤيليهن راي عموم 11 ڤد تاهون 2004 اخيرڽ رامالن مريك مليسيت اڤابيلا ماجوريتي 2/3 باريسن ناسيونل د ڤرليمين ڬاڬل دككلكن دان دتمبه ڤولا كڬاڬالن باريسن ناسيونل ممڤرتاهنكن ڤولاو ڤينڠ. اين ممبوقتيكن مريك ڤنداي مڠڬوناكن ءسنجات سڽڤء يڠ اكن ممبونوه موسوه تنڤا دسدري ايت.

كدوا ڤولا اياله باڬايمانا ڤولا دڠن اڤ يڠ برلاكو د كلنتن د دالم كيمڤين يڠ بڬيتو هيبت يڠ دجالنكن اوليه باريسن ناسيونل اونتوق منچاڤأي ميسيڽ اونتوق مناون كلنتن يڠ ڤد مولاڽ هيبت تتاڤي سلڤس يب هوسسم موسى درڤد ڤاس مڠلواركن كڽاتأن بن كلنتن اين هيبت ستاميننيا دان كامي اكوا كقواتنيا يڠ جوڬ د سمبوت دڠن هيلاي تاو ڬمبيرا ڤڽوكوڠ-ڤڽوكوڠ بن د كلنتن سهيڠڬ مڠابايكن كيمڤيڽ. د دالم كيس اين هوسسم موسى تله مڠڬوناكن قاعده ڤراڠ ڤسيكولوڬي يڠ بركونسيڤكن سرمڤڠ دوا مات، ڤرتام سكالي اونتوق ممڤرلاهنكن كيمڤين-كيمڤين باريسن ناسيونل د كلنتن دان يڠ كدوانيا اونتوق ممبري ءامرانء كڤد سموا ڤڽوكوڠ-ڤڽوكوڠ ڤاس يڠ برأصل دري كلنتن يڠ برادا د سلوروه نڬارا اونتوق باليق دان ممڠكه بولن دان جوڬ مات.

كتيڬ ڤولا داتوق سري انور إبراهيم جوڬ مڠڬوناكن ستراتيڬي يڠ سام ايايت ڤندكتن ڤسيكولوڬي. چوبا بايڠكن باڬايمانا ڤرتي يڠ دلندا ڤرڤچاهن اين برجاي مڠليروكن ڤڽوكوڠ-ڤڽوكوڠ باريسن ناسيونل دڠن ڤرڤچاهن يڠ موڠكين سڠاج دبوات-بوات اڬر باريسن ناسيونل تروس الڤا دان ليك دڠن ميمڤي-ميمڤي اينده اخيرڽ ڤد وقتو دان كتيك ڤيليهن راي عموم 12 برلڠسوڠ مڽقسيكن ڬابوڠن يڠ مناماكن ڬاڬسن مريك سباڬاي باريسن الترناتيف ڤد مولاڽ دان سكارڠ اداله ڤاكتن رعيت تله منچاڤأي ساتو كمناڠن مورل والاوڤون مريك تيدق ممڤو ممبنتوق كراجأن ڤرسكوتوان دڠن منمبه بيلڠن-بيلڠن كروسي د ڤرليمين يڠ دواكيلي اوليه مريك.

ماهوكه كيت دتمبق اوليه ڤلورو يڠ سام لاڬي؟

كراجأن باريسن ناسيونل هاروس سدر دڠن ڤركارا اين كران سكيراڽ سلاڬي بن تروس
تيدور دان لينا دبواي ميمڤي سوكوڠن يڠ ءكونوڽء تيدق بربله بهاڬي كڤد كراجأن بوليه برتوكر كڤد ميمڤي يڠ بوروق بهكن داڤت منچاتتكن سجاره د دالم چاتتن سجاره ڤيليهن راي مليسيا كراجأن برتوكر تنڤا ممرلوكن ڤيليهن راي. اوليه ايت، جاڠنله بياركن كيت دتمبق ڤلورو يڠ سام لاڬي.

سدرله ڤسيكولوڬي اداله سنجات سڽڤ يڠ ڤاليڠ بربهاي لبيه-لبيه لاڬي د دالم دنيا ڤوليتيك يڠ ڤنوه كڤورا-ڤوراان اين. ڤنوليس سنديري سوده ماسق دڠن ستراتيڬي ڤسيكولوڬي يڠ د عملكن اوليه ڤمبڠكڠ اين كران سڤرتي كات ڤڤته "اله بيسا تڬل بياسا". بن جوڬ ڤرلو رينوڠكن اد ساتو ڤڤته اورڠ كلنتن يڠ بربوڽي "اراڤ-اراڤ ترتياراڤ" يڠ مقصود سكيراڽ كيت مناروح هارڤن يڠ بسر اتس سسواتو ڤستي كيت تيدق داڤت هارڤن يڠ بسر ايت. جادي فيكير-فيكيركنله سبلوم ناسي منجادي بوبور.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin