Bilangan Pengunjung:

Saturday, May 17, 2008

جاسمو ڬورو تيدق ترنيلاي

ڤنوليس مراساكن ماسيه بلوم ترلمبت اونتوق ڤنوليس مڠوچڤكن سلامت هاري ڬورو كڤد ڬورو-ڬورو يڠ باڽق ممبنتو ڤنوليس سهيڠڬ ڤنوليس برجاي منجادي مأنسي سڤرتي سكارڠ. كلامبتن ڤنوليس مڠوچڤكن سلامت هاري ڬورو بوكن برمعنى ڤنوليس تيدق مڠهرڬاي جاس ڬورو تتاڤي اوليه كران كسونتوقكن ماس جادي تيدكله داڤت ڤنوليس مڽاتاكن سلامت هاري ڬورو ڤد 16 مي بارو-بارو اين، تيڬ هاري سلڤس ڤريستيوا برداره 13 مي يڠ ڤنوه سجاره ملندا نڬارا. والاوڤون اد سديكيت كلامبتن نامون كات اورڠ ءبيتتر لتاي ثان نيۏيرء.

جاس ڬورو تيدق ترنيلاي

ميمڠ جاس ڬورو تيدق ترنيلاي، ڬورو أومڤام ليلين ممباكر ديري منراڠي دان ممبري چهاي اونتوق كسلسأن دان كسنڠن هيدوڤ اورڠ لاين. بڬيتو بسر ڤرڠوربانن سأورڠ انسان يڠ برڬلر ڬورو. ڬورو يڠ ڤاليڠ سانجوڠا اياله ڬورو ماتڤلاجرن سجاره كران دي باڽق مڠاجر ارتي كمرديكأن، بلاجر درڤد ڤريستيوا يڠ ترجادي د دالم سجاره يڠ لڤس اونتوق ممستيكن ءڤيسڠ تق بواه دوا كاليء والاوڤون اد مأنسي يڠ اد د مليسيا ڤد هاري اين چوبا مڠوبه سجاره، نامون ڤنوليس تتڤ برڤڬڠ كڤد سجاره يڠ تله ترتوليس. د دالم كيت ممندو لاجو ك هادڤن، كادڠ-كادڠ كيت ڤرلو جوڬ منوليه ك بلاكڠ اونتوق ممستيكن كسليماتن كندرأن كيت درڤد اڤا٢ كموڠكينن يڠ موڠكين اكن داتڠ درڤد بلاكڠ.

سديه جوڬ ڤنوليس مڠنڠ نصيب ڬورو-ڬورو يڠ اد ڤد هاري اين، يڠ ءمنيتيسكن ڤلوهء اونتوق ممستيكن انق بڠسا برجاي سماكين تيدق دحرمتي ماله دأنييا اوليه ايبو-باڤ يڠ كونوڽ ءترڤلاجرء كران مريك ترلمڤاو سايڠكن انق لبيه درڤد سڬالا-ڬالا. ڤريت ڬيتير ڤرجواڠن سأورڠ انسان يڠ برنام ڬورو سأكن-اكن تيدق لاڬي ڤنتيڠ اصلكن انق مريك تيدق د اڤا٢كن والاوڤون انق-انق مريك ملاكوكن كسالهن يڠ بسر. جك دهولو ڬولوڠن ڬورو امت دحرمتي دان داوتاماكن تياد ايبو-باڤ يڠ مڠيكوت تلونجوق انق مريك، ماله سكيراڽ سي انق ممبريتاهو كڤد سي باڤاڽ يڠ بلياو د روتن ڬورو، سي باڤ ايت اكن منمبهكن لاڬي بيلڠن روتن كڤد انقڽ تتاڤي سكارڠ سوده لاين.

ءليلين ممباكر ديريء ميمڠ سينونيم دڠن ڬورو، ڤنوليس اكوا تنڤا ڤرجواڠن سأورڠ ڬورو تيدق اكن لاهير سأورڠ ڤجوڠ كمرديكأن تانه اير سڤرتي داتوء اونن دان تڠكو عبدالرحمن ڤوترا الهاج. تنڤا ءتيتيق ڤلوهء ڬورو تيدق اكن لاهير ڤميمڤين اولوڠ يڠ دسڬاني دنيا سڤرتي ايهندا تون دوكتور محضير. تنڤا كريڠت سأورڠ انسان يڠ برڬلر ڬورو تيدق اكن لاهير سأورڠ ڤوترا راج برجيوا رعيت سڤرتي تڠكو غزالياغ. تنڤا كبيجقسنأن سأورڠ ڬورو تيدق اكن لاهير علماء تربيلڠ سڤرتي توان ڬورو نئ عزيز نئ مت يڠ دسانجوڠ تيڠڬي د كلنتن.

جريت ڤايه سأورڠ انسان برڬلر ڬورو هاڽله مريك سهاج يڠ تاهو، تتاڤي مشاركت كيت ڤد هاري اين سوده تيدق لاڬي ممندڠ تيڠڬي ڤرانن يڠ دتونجولكن دان سومبڠن سأورڠ ڬورو كڤد مشاركت سباليقڽ مشاركت منجاديكن ڬورو سأوله-اوله موسوه مريك ءسيلڤ سيكيتء جواڤنيا ءساي يو اون چورتء، سيلڤ سيكيت لاڬي ءا ويلل سواي يوء ايتله مينتاليتي مشاركت كيت يڠ ماجوريتيڽ برادا د بندر، يڠ كونوڽ لبيه ترڤلاجر.

ڤرجواڠن سأورڠ ڬورو ڤد هاري اين سوده تيدق دمرتبتكن لاڬي، باڬي مريك كراجأن سوده باڬي ڬاجي جادي تق ڤرلوله مڠهرڬاي ڤرجواڠن مريك كران ڤرجواڠن مريك تيدق إخلاص، ڤنوليس ايڠين مڽاڠكل دعوأن اين كران كاخلاصن بوكنله ڤركارا يڠ داڤت دددهكن كران سكيراڽ دددهكن اياڽ سوده منجادي تيدق إخلاص. سباڬاي چونتوه اد ساتو چريتا سأورڠ همبا الله يڠ ممبنتو سأورڠ انسان يڠ ڤنچيت تاير كريتاڽ دان ستله سلساي انسان اين برتاڽ كڤد همبا الله ايت "تريما كاسيه كران ممبنتو، براڤكه اوڤهڽ" لالو همبا الله ايت منجواب "ساي إخلاص" لالو انسان ايت منجواب "تريما كاسيه د اتس ڤرتولوڠن إخلاص ساودارا" سلاڠ ببراڤ ساعت سلڤس انسان ايت برنسور-انسور اونتوق برڬرق، همبا الله تادي ممڠڬيلڽ دان بركات "ساي چاكڤ تادي إخلاص له ساودارا نق باڬي براڤ اوڤه كت ساي" اينله جاديڽ سكيراڽ كاخلاصن دددهكن. باڬي ساي كراجأن ممبري ڬاجي كڤد ڬورو سباڬاي تندا تريما كاسيه دان ڤڠهرڬان كڤد ڬورو يڠ سڠڬوڤ ممباكر ديري دمي منجاڬ انق بڠسا دان كجايأن انق بڠسا ممبريكن كڤواسن كڤد كهيدوڤن سأورڠ ڬورو.

ڤنوليس برهارڤ سلڤس اين تياد لاڬي مشاركت يڠ مرنداه-رندهكن مرتبت سأورڠ ڬورو، كران ڤڠوربانن سأورڠ ڬورو ميمڠ بسر دان تيدق كترلالوان كالاو ڤنوليس كاتاكن ڤرڠوربانن سأورڠ ڬورو أومڤام مڠوربنكن ديري سنديري دمي كسجهترأن اورڠ لاين. اخير كلام، سموڬ ڬورو د سلوروه نڬارا كمبالي دحرمتي اوليه سلوروه رعيت مليسيا.

د باوه اين ڤنوليس سليتكن ۏيدياو موزيك دكير بارت يڠ برتاجوق جاسمو چئڬو ڽاڽين چئڬو سوليزي اونتوق تاتاڤن سموا مشاركت مليسيا:

No comments:

Blog Widget by LinkWithin