Bilangan Pengunjung:

Thursday, May 8, 2008

ڤوليتيك ڤمباڠونا سوده تيدق ريليۏن؟

باهڠ ڤيليهن راي عموم 12 ماسيه لاڬي تراس والاوڤون ڤيليهن راي ايت سوده همڤير 3 بولن برلالو، نامون سڤرتي كات ڤڤته تمڤت جاتوه لاڬي دكنڠ اينكن ڤولا باريسن ناسيونل كهيلڠن كواس د 4 نڬري سلاين ڬاڬل د دالم ميسيڽ اونتوق مناون كلنتن.

ڤنوليس برڤنداڤت ڤونچا برلاكوڽ تسونامي ڤوليتيك بارو-بارو اين اياله ڤوليتيك ڤمباڠونن سوده تيدق ريليۏن ماسيه دجاديكن ڤرودوق باريسن ناسيونل دان د جاج ك سلوروه نڬارا دڠن ڤمبنتوقكن كوريدور-كوريدور ڤمباڠونن د سلوروه مليسيا. ڤنوليس برهارڤ ڤمباچ تيدق ساله فهم، ڤنوليس بوكڽ منولق ڤمباڠونن دان ڤنوليس ميمڠ اكوا ڤمباڠونن اد فاءيده يڠ ترسيرت. فاءيده يڠ ترسيرت ايت ڬاڬل دسورتكن اوليه رعيت كران رعيت لبيه سوك مليهت اڤ يڠ ترسورت درڤد اڤ يڠ ترسيرت.

اڤ يڠ ترسيرت ڬاڬل دچوڠكيل اوليه ڤميمڤين-ڤميمڤين باريسن ناسيونل سديا اد مڽببكن رعيت تيدق مڠتاهوي اڤ يڠ ترسيرت د سباليق ڤروجيك-ڤروجيك ڤمباڠونن يڠ منجادي ڤرودوق جاجان باريسن ناسيونل سابن كالي ڤيليهنراي، ڤنوليس اكن ترڠكن اڤ يڠ ترسورت دان ممبري ايمڤق ايمڤق كڤرچايأن رعيت كڤد باريسن ناسيونل

يڠ ترسورت:

كنايقكن هرڬ ميڽق ميمڠ ممببنكن رعيت ترتوتماڽ رعيت يڠ برڤنداڤتن رنده، سداڠكن منتري-منتري مناءيقي كريتا ميواه يڠ سليسا تنڤا ڤرلو ممباير ميڽق كران اياڽ تله دبياياا اوليه كراجأن اين ممبواتكن رعيت مراساكن اد جورڠ ڤنداڤتن يڠ ساڠت تيڠڬي انتارا ڤميمڤين دڠن رعيت، كران كالاو دكيرا ڤميمڤين دولو-دولو سڠڬوڤ برسوسه ڤايه ممبنتيڠ تولڠ اونتوق برخدمت كڤد رعيت سبب ايتله واكيل رعيت دولو-دولو دڤڠڬيل يڠ برخدمت بوكن يڠ برحرمت اوليه رعيت.

كنايقكن بارڠ كڤرلوان جوڬ منجادي فكتور ڤڽومبڠ كناڤ رعيت سوده مولا تيدق ممڤرچايأي كويبوأن كراجأن ڤيمڤينن باريسن ناسيونل اين، سودهله هرڬ ميڽق ملامبوڠ تيڠڬي، هرڬ بارڠ كڤرلوان جوڬ ملامبوڠ اين برمعنى رعيت سوده جاتوه دتيمڤا تڠڬ سهيڠڬاكن كمارهن مريك ممبواق-بواق لالو مريك ترجمهكن د دالم بنتوق ڤڠكه بولن، مات اتاوڤون روكيت سماس ڤيليهن راي عموم بارو-بارو اين.

ايسو-ايسو يڠ تيمبول ڬاڬل دجواب دڠن سمڤورنا اوليه ڤميمڤين باريسن ناسيونل، مڽببكن ڤاكتن ڤمبڠكڠ اتاو كيني دكنلي سباڬاي ڤاكتن رعيت ممڤرڬوناكن دان منجاج ايسو-ايسو ترسبوت د سلوروه نڬارا دان منجاديكن اياڽ سباڬاي ڤرودوق بارو مريك اونتوق ممنڠي هاتي رعيت.

ڤڽالهڬوناان كواس اوليه ببراڤ جاوتنكواس كسلامتن دان كماجوان كامڤوڠ ﴿جققق﴾ د سلوروه نڬارا تله جوڬ منجادي ڤونچا كمارهن رعيت يڠ مراساكن مريك دتينداس، جققق سڤاتوتڽ منجادي دوتا باڬي كراجأن بوكن منجادي ءدوري دالم داڬيڠء باڬي كراجأن. ڤنوليس تيدق نافيكن ميمڠ اد ڤڠروسي جققق يڠ مميليه اديولوڬي ڤوليتيك اونتوق مڽالوركن بنتوان كراجأن تتاڤي الحمدلليله ڤڠروسي جققق كاوسن ڤنوليس نمڤقڽ تيدق مڽالهڬوناكن كواس دان تيدق هاڽ مڽالوركن بنتوان كڤد ڤندودوق يڠ مڽوكوڠ كراجأن سهاج تتاڤي معلومت يڠ ڤنوليس تريما درڤد كامڤوڠ يڠ برهمڤيرن دڠن كامڤوڠ ڤنوليس منداڤتي بهاوا جققق كامڤوڠ ايت مميليه اديولوڬي ڤوليتيك اونتوق مڽالوركن بنتوان كراجأن. ڤنوليس برڤنداڤت سباڬاي رعيت مريك جوڬ برحق منداڤت بنتوان كراجأن والاوڤون مريك تيدق مڽوكوڠ كراجأن. اوسهله تاكوت اونتوق ءملڤسكن انجيڠ يڠ ترسڤيتء كران كالاو كنا ڬيڬيت ڤون ساكيت ايت اكن چڤت سمبوه تتاڤي سكيراڽ كيت تيدق ملڤسكن انجيڠ ترسڤيت، موڠكين انجيڠ يڠ ترسڤيت ايت اكن ممباهم كيت سچوكوڤ-چوكوڤڽ سكيراڽ انجيڠ ايت برجاي ملڤسكن ديري تنڤا بنتوان كيت.

ڤميمڤين باريسن ناسيونل ايايت اهلي ديوان اوندڠن نڬري ﴿ادون﴾ دان جوڬ اهلي ڤرليمين يڠ سوكر دتموي، سميمڠڽ اين برلاكو د كلنتن د مان ادون سوكر دجومڤأي اوليه رعيت كران باڽق يڠ برومه د كوالا لومڤور سداڠكن ڤميمڤين ڤاس لبيه سنڠ دليهت برادا د كداي-كداي كوڤي اونتوق برتاڽكن مسئله رعيت. باڬي اهلي ڤرليمين موڠكين بوليه دمعافكن كران مريك اد توڬس سباڬاي ڤمبحث د ڤرليمين نامون باڬي ادون ڤنوليس برڤنداڤت تياد معاف باڬيمو كران نق بوات اڤ ادون برادا د كوالا لومڤور سداڠكن مريك سڤاتوتڽ بربحث د كوتا بهارو، ادكه اين لوجيق؟ ڤنوليس ميمڠ تيدق نافيكن اد جوڬ ادون باريسن ناسيونل يڠ سنڠ دليهت دان دجومڤأي اوليه رعيت چونتوهڽ بسوت د مان ادون بن بياسا دان يڠ برتارف ايايك سچو بوليه كليهاتن د كداي-كداي كوڤي اونتوق ڤرمسئلهن رعيت مالهن منتن منتري بسر ترڠڬانو سنديري ڤون سنڠ د ليهت برادا د كاوساڽ والاوڤون سيبوق دڠن توڬس-توڬس روتين سباڬاي منتري بسر د سمڤيڠ منجادي خاطب سوقتو صلاة جمعة د مسجد كاوسن بلياو. سڤاتوتڽ سموا ادون بن ڤرلو منچونتوهي مريك اين اڬر مندكتكن رعيت دڠن ڤميمڤين.

تيندقن ببراڤ ڤميمڤين بن تراوتماڽ بن كلنتن يڠ مڠهينا علماء سڤرتي توان ڬورو نئ عزيز نئ مت سديكيت سباڽق مڽومبڠ كڤد كمارحه اورڠ كلنتن كران علماء اياله ڤرواريث نبي، مڠاڤ ڤرلو كيت مڠهينا علماء دمي ڤوليتيك؟ ڤنوليس تيدق نافيكن تياد سالهڽ جك كيت هندق مڠكريتيك تتاڤي بيارله برڤد-ڤد، كالاو نق كريتيك هابيس-هابيسن چاريله اورڠ لاين بوكن توك ڬورو اورڠڽ. ڤنوليس سنديري سوده بركالي-كالي ممڤرسوالكن تيندقن ڤميمڤين بن ايت تتاڤي اياڽ تيدق ديندهكن دان دڤندڠ سڤي اوليه ڤميمڤين بن ايت كران سماڠت ڤرجواڠن مريك ملبيهي سڬالا-ڬالنيا دان لوڤا باتس-باتس كيمڤين ڤيليهن راي د انتارا سسام اومت اسلام.

يڠ ترسيرت:

ڤروجيك ڤمباڠونن ممبري فاءيده يڠ ترسيرت كڤد رعيت انتاراڽ اياله منيڠكتكن ڤنداڤتن رعيت، منمبهكن ڤلواڠ ڤكرجأن، منمبهكن ڤلواڠ ڤرنياڬان، مناءيقكن تارف ايكونومي رعيت دان جوڬ ڤلباڬاي-باڬاي لاڬي فاءيده يڠ باكل دتريما اوليه رعيت سكيراڽ ڤمباڠونن برادا د كاوسن مريك، نامون ڤركارا اين سوده ڬاڬل دترڠكن اوليه ڤميمڤين باريسن نساونل سهيڠڬاكن رعيت نمڤق ڤمباڠونن بوات اڤ سكيراڽ كوس سارا هيدوڤ منيڠكت.

كسيمڤولن

باريسن ناسيونل ڤرلو منچاري ءڤرودوقء بارو باڬي مڠنتيكن ءڤرودوق ڤمباڠوننياء يڠ سوده لكڠ ديك هوجن دان لڤاوق ديك ڤانس كران اياڽ سوده تيدق سسواي لاڬي دڬوناكن اونتوق مڠهادڤي سيناريو ڤوليتيك ڤد هاري اين. ڤنوليس تيدق مڽكت سبارڠ ڤروجيك ڤمباڠونن تتاڤي كسلسأن رعيت ڤرلو د دهولوكن سبلوم ممبوات اڤا٢ ڤروجيك ڤمباڠونن. ڤنوليس تريڠت دڠ كات-كات سأورڠ ڤڠوروس اڬينسي اينسورنس نوزيهن كونسولتنچي سنديريان برحد، نوزيهن زكريا يڠ مڠاتكن "سساورڠ اڬين اينسورنس ايت مڠهارڤكن حاصيل يڠ برلاينن دڠن چارا يڠ سام اياله اورڠ ڬيلا". اد كبنرن جوڬ كات-كات انچئ نوزيهن ايت، والاوڤون اياڽ دتوجوكن كڤد ايجين اينسورنس يڠ برورينتاسيكن ڤرنياڬان نامون تيدق سمستيڽ كيت تيدق بوليه ادڤتاسيكن كڤد ڤوليتيك كران ڤوليتيك سبنرڽ اداله ڤرنياڬان، اهلي ڤوليتيك سباڬاي ڤنياڬ دان رعيت سباڬاي ڤلڠڬن دان ڤلڠڬن سنتياس بتول، جادي تياد سالهڽ باريسن ناسيونل مڠڬوناكن ڤندكتن لاين سديكيت ڤد ماس اكن داتڠ دان جاڠنله لاڬي منجوال ڤرودوق يڠ اورڠ سوده تيدق ماهو بلي اين.

اڤ يڠ باءيق داتڠ دري الله توهن سرو سكين عالم، اڤ يڠ بوروق داتڠ درڤد ڤنوليس كران ڤنوليس اداله انسان بياسا يڠ تيدق لكڠ ملاكوكن كسيلاڤن والاوڤون سبسر ذره. ڤنوليس برهارڤ ارتيكل اين داڤت دجاديكن رجوكن كڤد رعيت دان جوڬ ڤميمڤين دان اڤ يڠ باءيق جاديكن تاولادان، اڤ يڠ بوروق جاديكن سمڤادن.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin